User Tools

Site Tools


11008-marcos-parente-la-gi

Marcos Parente là một đô thị thuộc bang Piauí, Brasil. Đô thị này có diện tích 775,767 km², dân số năm 2007 là 4176 người, mật độ 5,38 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
11008-marcos-parente-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)