User Tools

Site Tools


11011-marechal-deodoro-la-gi

Marechal Deodoro là một đô thị thuộc bang Alagoas, Brasil. Đô thị này có diện tích 333,55 km², dân số năm 2007 là 45072 người, mật độ 135,13 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng.
11011-marechal-deodoro-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)