User Tools

Site Tools


11013-marechal-thaumaturgo-la-gi

Marechal Thaumaturgo là một đô thị thuộc bang Acre, Brasil. Đô thị này có diện tích 7744 km², dân số năm 2007 là 8362 người, mật độ 1,08 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng.
11013-marechal-thaumaturgo-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)