User Tools

Site Tools


11032-maride-la-gi

Maride là lâu đài ở Mesopotamia, được đề cập bởi Ammianus Marcellinus (Ammian. xviii. 6), trong Constantius II. Maride hiện tại giống như Mardin, Thổ Nhĩ Kỳ.

  • Marida, danh nghĩa thấy được
  • Bài này kết hợp văn bản từ Dictionary of Greek and Roman Geography của William Smith năm 1856, hiện thuộc phạm vi công cộng.
11032-maride-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)