User Tools

Site Tools


11057-mariz-polis-la-gi

Marizópolis là một đô thị thuộc bang Paraíba, Brasil. Đô thị này có diện tích 63,609 km², dân số năm 2007 là 5415 người, mật độ 85,1 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
11057-mariz-polis-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)