User Tools

Site Tools


11087-martin-pole-la-gi

Martinópole là một đô thị thuộc bang Ceará, Brasil. Đô thị này có diện tích 298,948 km², dân số năm 2007 là 10304 người, mật độ 34,47 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng.
11087-martin-pole-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)