User Tools

Site Tools


11092-martins-la-gi

Martins là một đô thị thuộc bang Rio Grande do Norte, Brasil. Đô thị này có diện tích 169,466 km², dân số năm 2007 là 7551 người, mật độ 44,6 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
11092-martins-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)