User Tools

Site Tools


11110-massaranduba-la-gi

Massaranduba là một đô thị thuộc bang Paraíba, Brasil. Đô thị này có diện tích 205,941 km², dân số năm 2007 là 11451 người, mật độ 55,6 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
11110-massaranduba-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)