User Tools

Site Tools


11116-mata-de-s-o-jo-o-la-gi

Mata de São João là một đô thị thuộc bang Bahia, Brasil. Đô thị này có diện tích 670,38 km², dân số năm 2007 là 34051 người, mật độ 50,8 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng.
11116-mata-de-s-o-jo-o-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)