User Tools

Site Tools


11118-mata-roma-la-gi

Mata Roma là một đô thị thuộc bang Maranhão, Brasil. Đô thị này có diện tích 548,411 km², dân số năm 2007 là 13129 người, mật độ 23,94 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng.
11118-mata-roma-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)