User Tools

Site Tools


11129-matias-barbosa-la-gi

Matias Barbosa là một đô thị thuộc bang Minas Gerais, Brasil. Đô thị này có diện tích 156,728 km², dân số năm 2007 là 13205 người, mật độ 85,1 người/km².[1][2]

  1. ^ I dati sono presi dalle tabelle delle singole voci
  2. ^ Dalla lista è esclusa la capitale, São Luís
11129-matias-barbosa-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)