User Tools

Site Tools


11143-matos-costa-la-gi

Matos Costa là một đô thị thuộc bang Santa Catarina, Brasil. Đô thị này có diện tích 432,177 km², dân số năm 2007 là 2818 người, mật độ 8,9 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
11143-matos-costa-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)