User Tools

Site Tools


11159-mauril-ndia-la-gi

Maurilândia là một đô thị thuộc bang Goiás, Brasil. Đô thị này có diện tích 393,793 km², dân số năm 2007 là 10187 người, mật độ 25,9 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng.
11159-mauril-ndia-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)