User Tools

Site Tools


11165-maxaranguape-la-gi

Maxaranguape là một đô thị thuộc bang Rio Grande do Norte, Brasil. Đô thị này có diện tích 131,3 km², dân số năm 2007 là 9506 người, mật độ 72,4 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
11165-maxaranguape-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)