User Tools

Site Tools


11189-medeiros-neto-la-gi

Medeiros Neto là một đô thị thuộc bang Bahia, Brasil. Đô thị này có diện tích 1245,749 km², dân số năm 2007 là 20561 người, mật độ 16,5 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng.
11189-medeiros-neto-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)