User Tools

Site Tools


11225-meleiro-la-gi

Meleiro là một đô thị thuộc bang Santa Catarina, Brasil. Đô thị này có diện tích 186,618 km², dân số năm 2007 là 6880 người, mật độ 36,9 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
11225-meleiro-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)