User Tools

Site Tools


11267-mertensiella-la-gi

Mertensiella là một chi động vật lưỡng cư trong họ Salamandridae, thuộc bộ Caudata. Chi này có 1 loài và 100% bị đe dọa hoặc tuyệt chủng.[2]

  1. ^ Ugur Kaya, Boris Tuniyev, Natalia Ananjeva, Nikolai Orlov, Theodore Papenfuss, Sergius Kuzmin, David Tarkhnishvili, Sako Tuniyev, Max Sparreboom, Ismail Ugurtas, Steven Anderson (2009) Mertensiella caucasica. In: IUCN 2012. IUCN Red List of Threatened Species. Version 2012.2.
  2. ^ “Danh sách lưỡng cư trong sách Đỏ”. IUCN. Truy cập ngày 3 tháng 7 năm 2012. 
11267-mertensiella-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)