User Tools

Site Tools


11279-messias-targino-la-gi

Messias Targino là một đô thị thuộc bang Rio Grande do Norte, Brasil. Đô thị này có diện tích 135,094 km², dân số năm 2007 là 3907 người, mật độ 29,2 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
11279-messias-targino-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)