User Tools

Site Tools


11313-microcaecilia-la-gi

Microcaecilia là một chi động vật lưỡng cư trong họ Caeciliidae, thuộc bộ Gymnophiona. Chi này có 5 loài và không bị đe dọa tuyệt chủng.[1]

Chi này gồm các loài:

  • Microcaecilia albiceps (Boulenger, 1882)
  • Microcaecilia grandis Wilkinson, Nussbaum & Hoogmoed, 2010
  • Microcaecilia iyob Wilkinson & Kok, 2010
  • Microcaecilia rabei (Roze & Solano, 1963)
  • Microcaecilia rochai Maciel & Hoogmoed, 2011
  • Microcaecilia supernumeraria Taylor, 1969
  • Microcaecilia taylori Nussbaum & Hoogmoed, 1979
  • Microcaecilia trombetas Maciel & Hoogmoed, 2011
  • Microcaecilia unicolor (Duméril, 1863)
11313-microcaecilia-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)