User Tools

Site Tools


11347-miguel-calmon-la-gi

Miguel Calmon là một đô thị thuộc bang Bahia, Brasil. Đô thị này có diện tích 1465,438 km², dân số năm 2007 là 26788 người, mật độ 18,28 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng.
11347-miguel-calmon-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)