User Tools

Site Tools


11349-miguel-pereira-la-gi

Miguel Pereira là một đô thị thuộc bang Rio de Janeiro, Brasil. Đô thị này có diện tích 287,356 km², dân số năm 2007 là 23903 người, mật độ 94,6 người/km².[1][2]

  1. ^ I dati sono presi dalle tabelle delle singole voci
  2. ^ Dalla lista è esclusa la capitale, São Luís
11349-miguel-pereira-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)