User Tools

Site Tools


11388-minas-novas-la-gi

Minas Novas là một đô thị thuộc bang Minas Gerais, Brasil. Đô thị này có diện tích 1810,772 km², dân số năm 2007 là 30578 người, mật độ 17,4 người/km².[1][2]

  1. ^ I dati sono presi dalle tabelle delle singole voci
  2. ^ Dalla lista è esclusa la capitale, São Luís
11388-minas-novas-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)