User Tools

Site Tools


11389-minduri-la-gi

Minduri là một đô thị thuộc bang Minas Gerais, Brasil. Đô thị này có diện tích 220,425 km², dân số năm 2007 là 3603 người, mật độ 17,3 người/km².[1][2]

  1. ^ I dati sono presi dalle tabelle delle singole voci
  2. ^ Dalla lista è esclusa la capitale, São Luís
11389-minduri-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)