User Tools

Site Tools


11397-ministro-andreazza-la-gi

Ministro Andreazza là một đô thị thuộc bang Rondônia, Brasil. Đô thị này có diện tích 875,31 km², dân số năm 2007 là 10333 người, mật độ 11,8 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
11397-ministro-andreazza-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)