User Tools

Site Tools


11417-mirante-da-serra-la-gi

Mirante da Serra là một đô thị thuộc bang Rondônia, Brasil. Đô thị này có diện tích 1191,88 km², dân số năm 2007 là 12086 người, mật độ 10,14 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
11417-mirante-da-serra-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)