User Tools

Site Tools


11425-mirim-doce-la-gi

Mirim Doce là một đô thị thuộc bang Santa Catarina, Brasil. Đô thị này có diện tích 336,313 km², dân số năm 2007 là 2545 người, mật độ 7,7 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
11425-mirim-doce-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)