User Tools

Site Tools


11511-monsenhor-gil-la-gi

Monsenhor Gil là một đô thị thuộc bang Piauí, Brasil. Đô thị này có diện tích 582,058 km², dân số năm 2007 là 10343 người, mật độ 17,77 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
11511-monsenhor-gil-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)