User Tools

Site Tools


11514-monsenhor-tabosa-la-gi

Monsenhor Tabosa là một đô thị thuộc bang Ceará, Brasil. Đô thị này có diện tích 886,3 km², dân số năm 2007 là 16550 người, mật độ 18,67 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
11514-monsenhor-tabosa-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)