User Tools

Site Tools


11517-montalv-nia-la-gi

Montalvânia là một đô thị thuộc bang Minas Gerais, Brasil. Đô thị này có diện tích 1484,388 km², dân số năm 2007 là 15961 người, mật độ 11,6 người/km².[1][2]

  1. ^ I dati sono presi dalle tabelle delle singole voci
  2. ^ Dalla lista è esclusa la capitale, São Luís
11517-montalv-nia-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)