User Tools

Site Tools


11520-montanhas-la-gi

Montanhas là một đô thị thuộc bang Rio Grande do Norte, Brasil. Đô thị này có diện tích 82 km², dân số năm 2007 là 12383 người, mật độ 151,1 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
11520-montanhas-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)