User Tools

Site Tools


11522-monte-alegre-de-goi-s-la-gi

Monte Alegre de Goiás là một đô thị thuộc bang Goiás, Brasil. Đô thị này có diện tích 3119,7 km², dân số năm 2007 là 7155 người, mật độ 2,29 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng.
11522-monte-alegre-de-goi-s-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)