User Tools

Site Tools


11533-monte-castelo-la-gi

Monte Castelo là một đô thị thuộc bang Santa Catarina, Brasil. Đô thị này có diện tích 561,732 km², dân số năm 2007 là 8165 người, mật độ 14,5 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
11533-monte-castelo-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)