User Tools

Site Tools


11536-monte-horebe-la-gi

Monte Horebe là một đô thị thuộc bang Paraíba, Brasil. Đô thị này có diện tích 116,172 km², dân số năm 2007 là 4156 người, mật độ 35,8 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
11536-monte-horebe-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)