User Tools

Site Tools


11537-monte-negro-la-gi

Monte Negro là một đô thị thuộc bang Rondônia, Brasil. Đô thị này có diện tích 1413,4 km², dân số năm 2007 là 12357 người, mật độ 8,74 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
11537-monte-negro-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)