User Tools

Site Tools


11539-monte-santo-la-gi

Monte Santo là một đô thị thuộc bang Bahia, Brasil. Đô thị này có diện tích 3285,166 km², dân số năm 2007 là 51257 người, mật độ 15,6 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng.
11539-monte-santo-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)