User Tools

Site Tools


11545-montes-claros-de-goi-s-la-gi

Montes Claros de Goiás là một đô thị thuộc bang Goiás, Brasil. Đô thị này có diện tích 2899,177 km², dân số năm 2007 là 7652 người, mật độ 2,6 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng.
11545-montes-claros-de-goi-s-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)