User Tools

Site Tools


11549-montezuma-la-gi

Montezuma là một đô thị thuộc bang Minas Gerais, Brasil. Đô thị này có diện tích 1133,739 km², dân số năm 2007 là 7259 người, mật độ 5,9 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng.
11549-montezuma-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)