User Tools

Site Tools


11552-montividiu-do-norte-la-gi

Montividiu do Norte là một đô thị thuộc bang Goiás, Brasil. Đô thị này có diện tích 1332,991 km², dân số năm 2007 là 4769 người, mật độ 3,6 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng.
11552-montividiu-do-norte-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)