User Tools

Site Tools


11561-morada-nova-la-gi

Morada Nova là một đô thị thuộc bang Ceará, Brasil. Đô thị này có diện tích 2779,229 km², dân số năm 2007 là 60224 người, mật độ 21,67 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
11561-morada-nova-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)