User Tools

Site Tools


11565-moreil-ndia-la-gi

Moreilândia là một đô thị thuộc bang Pernambuco, Brasil. Đô thị này có diện tích 619,74 km², dân số năm 2007 là 11148 người, mật độ 17,99 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
11565-moreil-ndia-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)