User Tools

Site Tools


11572-morma-o-la-gi

Mormaço là một đô thị thuộc bang Rio Grande do Sul, Brasil. Đô thị này có diện tích 146,109 km², dân số năm 2007 là 2578 người, mật độ 17,64 người/km².[1][2]

  1. ^ I dati sono presi dalle tabelle delle singole voci
  2. ^ Dalla lista è esclusa la capitale, São Luís
11572-morma-o-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)