User Tools

Site Tools


11582-morro-agudo-de-goi-s-la-gi

Morro Agudo de Goiás là một đô thị thuộc bang Goiás, Brasil. Đô thị này có diện tích 282,615 km², dân số năm 2007 là 2462 người, mật độ 8,7 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng.
11582-morro-agudo-de-goi-s-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)