User Tools

Site Tools


11583-morro-cabe-a-no-tempo-la-gi

Morro Cabeça no Tempo là một đô thị thuộc bang Piauí, Brasil. Đô thị này có diện tích 2210,922 km², dân số năm 2007 là 4241 người, mật độ 1,92 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng.
11583-morro-cabe-a-no-tempo-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)