User Tools

Site Tools


11584-morro-da-fuma-a-la-gi

Morro da Fumaça là một đô thị thuộc bang Santa Catarina, Brasil. Đô thị này có diện tích 83 km², dân số năm 2007 là 16161 người, mật độ 194,9 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
11584-morro-da-fuma-a-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)