User Tools

Site Tools


11587-morro-do-chap-u-la-gi

Morro do Chapéu là một đô thị thuộc bang Bahia, Brasil. Đô thị này có diện tích 5531,854 km², dân số năm 2007 là 33541 người, mật độ 6,06 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng.
11587-morro-do-chap-u-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)