User Tools

Site Tools


11590-morro-redondo-la-gi

Morro Redondo là một đô thị thuộc bang Rio Grande do Sul, Brasil. Đô thị này có diện tích 244,643 km², dân số năm 2007 là 6199 người, mật độ 25,34 người/km².[1][2]

  1. ^ I dati sono presi dalle tabelle delle singole voci
  2. ^ Dalla lista è esclusa la capitale, São Luís
11590-morro-redondo-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)